วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “วัดสุปัฏน์” พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับพระราชทานนาม วัดจากพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


ประวัติ
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง วัดสุปัฏน์ขึ้นมาใน ปี พ.ศ.2396 ซึ่งสร้างในสมัยพระพรหมราชวงศาเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนที่ 3 โดยคำว่า “วัดสุปัฏนาราม” นั้นมีความหมาย 2 นัย คือ


หมายถึง วัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเพื่อเป็นท่าเรืออย่างดี เพราะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล สะดวกต่อการเดินทางและการบิณฑบาตรทางน้ำ หมายถึง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นศาสนสถานเปรียบดังท่าเรือที่ให้มวลมนุษย์ข้ามพ้นโอฆสงสารไปได้และใน ปี พ.ศ.2478 สมัยพระบาท สมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามวัดให้ใหม่สมกับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ว่า “วัดสุปัฏนารามวรวิหาร”


พระพุทธรูปที่สำคัญ
พระสัพพัญญูเจ้า
พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง (พระพุทธรูปหนึ่งในนพรัตน์หรือแก้วเก้าประการ)
ศาสนสถานที่สำคัญ
พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง 3 ชนชาติ คือส่วนหลังคา เป็นศิลปะแบบไทยส่วนกลางของตัวพระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบเยอรมันส่วนฐานของพระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบขอมโบราณ

ที่อยู่ : วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ถนนสุปัฏน์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
CR : paiduaykan
Facebook Comments