ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ปี 2563

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี นำคณะ ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2563

 

ที่ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการปล่อยขบวนแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2563 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์ ที่ วัดหอก่องเป็นพุทธบูชา โดยมีนางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี นายธงชัย แสนทวีสุข และนางจารุวรรณ บุดดาซุย  รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี สื่อมวลชนจากจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกภาพแห่งความประทับใจ ภายในงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกประจำปี 2563  ซึ่งมีขบวนมาลัยข้าวตอกและประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ของชาวอำเภอมหาชนะชัย เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งอำเภอมหาชนะชัย ร่วมกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและหมู่บ้าน ได้ร่วมกันงานขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาวอำเภอมหาชนะชัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นให้ก้าวสู่ระดับประเทศ

การจัดงานในปีนี้ชาวอำเภอมหาชนะชัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดมาลัยข้าวตอกทั้งสองประเภทอีกด้วย
 

สำหรับความเป็นมาของมาลัยข้าวตอก​ ปรากฏในพระไตรปิฎก ส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎกบทนิพพานสูตร กล่าวคือ ดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เมื่อถึงกาลเวลาที่ดอกมณฑารพจะบานและร่วงหล่นก็ด้วยเหตุการณ์สำคัญคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้​ ปรินิพพานจาตุรงคสันนิบาต​ และทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ดอกมณฑารพจึงร่วงลงมายังโลกมนุษย์ ครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราดอกมณฑารพ ก็ร่วงหล่นลงมาบูชาสรีระพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนความเสียเสียใจพิไรรำพันการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงพระภิกษุผู้ได้ชื่อว่าอรหันตขีนาสพ​ ทั้งหลาย ด้วยข่าวการดับขันธปรินิพพานได้แพร่กระจายออกไปในหมู่เหล่าข้าราชบริพารประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความซาบซึ้ง​ การจัดข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชามีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่นั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่เชื่อว่าแรกๆจะใส่พานไว้โปรยเวลาพระสงฆ์เทศนาต่อมาจึงมีการนำมาประดิษฐ์ประดอยเป็นมาลัยที่มีความสวยงาม แล้วนำไปถวายเป็นพุทธบูชา

 
 

ในส่วนของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้มีการนำข้าวตอกมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัย ไปถวายเป็นพุทธบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 หรือในวันมาฆบูชาของทุกปี แต่ต่อมาได้มีการจัดงานประเพณีการแห่มาลัยข้าวต่อมีการนำข้าวตอกมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่ มีการประกวดความสวยงามจนกลายเป็นประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกสืบมา

Facebook Comments