บุญเดือนสาม ไขประตูเล้า เว่าภูไท ไปลิ่นสาว จ.อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดงานบุญเดือนสาม ไขประตูเล้า เว่าภูไท ไปลิ่นสาว” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

ที่ ศูนย์วัฒนธรรมภูไทบ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยในช่วงเช้าที่หมู่บ้านของชาวภูไท ได้กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามประเพณีของชาวภูไท ทุกคนที่ร่วมทำบุญต่างสวมใสเสื้อผ้า ซึ่งเป็นเอกลักษณะของเผ่าภูไทอย่างแท้จริง จากนั้นในเวลา 11.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน “ไขประตูเล้า เผ่าภูไท” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ


สำหรับบ้านคำเดือย แต่ดั้งเดิมเป็นชาวผู้ไท ที่อพยพมาจากเมืองเซโปน เมืองพิน เมืองนอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งตอนอพยพมาถึงพื้นที่แห่งนี้ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยสายหนึ่งชื่อ “ลำห้วยน้ำคำ”และมีป่าไม้นานาพรรณ มีไม้ไผ่ขึ้นอยู่หนาแน่น ที่สำคัญคือ มีต้นลูกเดือยเป็นจำนวนมาก เมื่อเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมเป็นที่อยู่อาศัยจึงตั้งหลักปักฐาน และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2398  และตั้งชื่อเป็นหมู่บ้าน “คำเดือย” ตามชื่อของลำห้วยและต้นลูกเดือยและเรียกขานเป็นชาวผู้ไท เซโปน ตามพื้นเพเมืองเซโปนเดิมอัตลักษณ์ของชาวหมู่บ้านคำเดือย คือ ภาษาพูดแบบผู้ไท เซโปน การแต่งกายหญิงจะนุ่งผ้าซิ่นมัดหมี่ และเสื้อย้อมคราม มีสไบสีขาวเป็นเอกลักษณ์ ชายจะนุ่งโสร่ง ใส่เสื้อย้อมคราม มีการจักสานไม้ไผ่เป็น กระติ๊บข้าว หวดนึ่งข้าว และกระด้ง เพื่อไว้ใช้สำหรับครัวเรือน ปัจจุบันบ้านคำเดือย ชาวผู้ไท เซโปน ได้ร่วมกันรักษาขนบประเพณีสืบต่อกันอย่างยาวนาน ที่สำคัญ คือ ประเพณีบุญเดือน 3 หรือประเพณีไขประตูเล้า ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี โดยวันนั้นถือเป็นวันที่ชาวบ้านจะทำพิธีเปิดเล้าข้าวพร้อมกันทุกบ้าน ในช่วงเช้ามืดเพื่อนำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วนำไปเก็บไว้สำหรับบริโภค ตามด้วยการบวงสรวงพระแม่โพสพซึ่งเป็นการทำขวัญข้าว ก่อนที่ลูกหลานในหมู่บ้านจะมีพิธีผูกข้อ   ต่อแขน ปู่ ย่า  ตา ยาย และ พ่อ แม่ของตนเองด้วยฝ้าย  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและสร้างความสามัคคีในชุมชนผู้ไท เซโปน สืบต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในชุมชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม สภาวัฒนธรรมตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ชาวบ้านในตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดจัดงานบุญประเพณี “บุญเดือนสาม ไขประตูเล้า เว่าภูไท ไปลิ่นสาว” ขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของเผ่าภูไทให้คงอยู่สืบไป ให้คนภูไทมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณีของตน ปลูกฝังและสร้างค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชนในชุมชนและท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของตำบลคำเขื่อนแก้ว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการและเอกชน จัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 12 ชุมชนคนภูไท นิทรรศการลานดอกฝ้ายบาน นิทรรศการการออกร้านผลิตภัณฑ์ชาวภูไท นิทรรศการชีวิตของเผ่าภูไทเซโปน ประกวดธิดาภูไท การแสดงของนักเรียนภูไท ขบวนแห่นางหวันข้าวและวิถีชีวิตชาวภูไท พิธีไขประตูเล้าเผ่าภูไท การแสดงเบิ่งผู้บ่าวเลาะบ้าน ลิ่นสาว เป่าแคนแดนดอกฝ้ายบาน ชิมอาหารพื้นบ้านคนภูไท ผูกแขนผู้เฒ่าเต้าโฮมลูกหลานแบบภูไท กินข้าวฮ่วมพา กินปลาฮ่วมถ้วย กินกล้วยฮ่วมหวี เดินอวดชุดภูไทจากส่วนต่างๆ และการประกาศผลมอบรางวัลให้กับรายการประกวดต่างๆ ทั้งวันที่ 28-29 มกราคม 2563Facebook Comments