โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่ บ้านทามจาน 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่ บ้านทามจาน 

ชาวบ้านทามจาน ร่วมจัดกิจกรรม เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 

นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ บ้านทามจาน  ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพแกนนำชุมชนด้านการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้สามารถรองรับการท่องเที่ยว ทั้งยังเพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน จากส่วนกลางและภูมิภาค ลงพื้นที่มาสัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชาวบ้านทามจานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา อาชีพรอง ได้แก่การปลูกพืช เช่น พริก หอม กระเทียม และมีอาชีพเสริมเลี้ยงสัตว์ โค-กระบือ ผลิตภัณฑ์ของชุม ผ้าไหม ข้ามหอมมะลิ เครื่องจักรสาน ข้างหลาม ปลาร้า และปลาส้ม

นอกจากนี้ที่บ้านทามจาน ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ ปราสาททามจาน ซึ่งมีอง๕ปราสาทประธานสร้างด้วยศิลาแลง  จากลักษณะรูปแบบและแผนผังของปราสาทบ้านทามจาน สรุปได้ว่าปราสาทบ้านทามจานเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า อโรคยาศาลา หรือ ศาสนสถาประจำโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมร ในพุทธศตวรรษที่ 18 ดังปรากฏหลักฐานในจารึกที่กล่าวถึงพระองค์ทรงโปรกให้สร้าง อโรคยาศาลาขึ้น ทั้งหมด 102 แห่งทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อบำบัดทุกข์ของประชาชน

 

Facebook Comments