PEA ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน

PEA ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาลนครอุบลราชธานี  การประปาส่วนภูมิภาค  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเฉลิมพล   มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมในพิธี  ณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีแผนจัดทำโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2563 – 2564 เพื่อนำระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน นำร่อง 2 เส้นทางระยะทาง 3.1 กิโลเมตร ได้แก่  ถนนสายวัฒนธรรม ช่วงวงเวียนน้ำพุ – ถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์หรือแยกปั้มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และถนนรอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานี ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร  รวม 2 เส้นทางมีความยาว  3.1 กิโลเมตร  โดย PEA สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้าจำนวน 146 ล้านบาท เทศบาลนครอุบลราชธานี สนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างด้านระบบงานโยธา จำนวน 118 ล้าน รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 264 ล้านบาท

 

 

 

การดำเนินโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินพื้นที่เทศบาลอุบลราชธานี เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อประชาชน ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ จากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยวที่สำคัญและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

Facebook Comments