โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ จัดพิธีไหว้ครู และประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน

นักศึกษาโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ จาก 2 สถาบัน ร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้นักศึกษากระทำการอันใดอันเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของโรงเรียน

ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์พานิชนาวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์ ร่วมพิธีไหว้ครู และประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

สำหรับการประกอบพิธีไหว้ครูและและประดับเข็มตราสัญลักษณ์สถาบัน มีนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 จาก 2 สถาบัน คือ โรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม  เพื่อให้นักศึกษาจัดพานดอกไม้ธูปเหียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเอง รัก และศรัทธาสถาบันของตนเอง และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้นักศึกษากระทำการอันใดอันเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของโรงเรียนเซ็นทรัลบริรักษ์อินเตอร์

ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์พานิชนาวีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผย พิธีไหว้ครู หรือบูชาครู เป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครูอาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป

Facebook Comments