โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประธานศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 25 ศูนย์

 

กลุ่มขารักขาพืช ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ครั้งที่ 1 โดยมี นายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประธานศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 25 ศูนย์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองงานวันดินโลกเทิดพระเกียรติและระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ในเรื่องพัฒนาดิน และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญของทรัพยากรดิน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประธานศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 25 ศูนย์ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกินและปุ๋ยในพื้นที่ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น สามารถเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการด้านดินและปุ๋ยอย่างแม่นยำ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ นำไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้สามารถผลิตพืชผลได้อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จำนวน 25 ศูนย์ ใน 25 อำเภอในปี 2558 สมาชิก 20 รายต่อศูนย์ รวมเป็น 500 ราย และถูกกำหนดให้เป็นศูนย์เครือข่ายเฉพาะด้านดินปุ๋ยของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่ปี 2560 มีบทบาทภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นแก่สมาชิกและชุมชน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้แก่เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ รวบรวมความต้องการและจัดหาแม่ปุ๋ยให้สมาชิกได้ใช้ตามคำแนะนำ ทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิต และรณรงค์ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ใช้เองไปสู่ชุมชน

 

 

 

 

Facebook Comments