โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกับอำเภอศรีเมืองใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  ถ่ายทอดความรู้และให้บริการพี่น้องเกษตรกรแบบครบวงจร

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน,มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 แก่ตัวแทนเกษตรกรอำเภอศรีเมืองใหม่  โดยมีนายสรชาย  ครองยุทธ  นายอำเภอศรีเมืองใหม่  นายกมล โสพัฒน์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรอำเภอศรีเมืองใหม่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน  ภายในงานมีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ   สาธิตฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้และเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นโครงการที่สำคัญตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างบูรณาการและต่อเนื่องมาโดยตลอดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เนื่องจากเป็นเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง เพราะเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจร ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และอื่นๆ อีก ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์  รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่  นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องอีกหลายกระทรวงให้ความอนุเคราะห์เข้ามาบริการประชาชนในพื้นที่ด้วย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Facebook Comments