OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยงสู่ AEC ที่ อุบลราชธานี 

จังหวัดน่าน ท้าชิม ท้าช็อป ในงาน “OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยงสู่ AEC” ที่ อุบลราชธานี 
 

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ร่วมกันเปิดงาน “OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยงสู่ AEC” ภายใต้โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยงสู่ AEC ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

 

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้ายการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ พัฒนาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์OTOP จังหวัดน่านเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามหลากหลายรูปแบบและใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก

 

 

ด้านนางนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวถึงการจัดงาน“OTOP วิถีไทย วิถีน่าน เชื่อมโยงสู่ AEC” ครั้งนี้ ว่า เป็นการสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัดน่าน จำนวน 70 ราย นำผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย อาหาร / เครื่องดื่ม/ ผ้าและเครื่องแต่งกาย /ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก /สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งสิ้น 50 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่าย ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

 

Facebook Comments