เลขาฯกพฐ. ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ ร.ร.อุบลวิทยาคม

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ที่เน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอน

 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน ของโรงเรียนอุบลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1  โดยมีนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม  ให้การต้อนรับ

 

 

ในโอกาสนี้คณะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) , ห้องเรียนแห่งความดี ห้อง Active Learning , การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ  ห้องลูกเสือต้นแบบ พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการครู ที่ ห้องประชุมสิริจันโท

 

 

สำหรับการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นแนวคิดที่เน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็นและแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน

 

 

แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่จะเริ่มจากการเรียนรู้แบบรูปธรรมไปสู่แบบนามธรรม และอุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่สามารถนำมาใช้ได้หลายรูปแบบ อุปกรณ์เป็นสิ่งที่ช่วยควบคุมตัวเด็กในการทำงาน เด็กจะพอใจเมื่อทำงานต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และในการจัดเก็บอุปกรณ์จะต้องมีที่เฉพาะสำหรับวางอุปกรณ์ เพื่อที่เด็กจะได้จัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย เมื่อเล่นเสร็จแล้วซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

Facebook Comments