เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจัดงานวันเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ จุดรวบรวม ผลการผลิตการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี   ทั้งนี้เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปีการเพาะปลูก 2561/62 และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าว ให้มาปลูกพืชชนิดอื่นๆ ที่ตลาดต้องการและให้ผลตอบแทนสูง เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยรัฐจะเข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การประสานภาคเอกชนในการเข้ามารับซื้อผลผลิต มีการกำหนดราคาขายที่เป็นธรรม และการจัดทำประกันภัยพืชผล โดยจะยึดแนวทางการบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด “การตลาดนำการผลิต” พร้อมทั้งใช้กลไกสหกรณ์ ในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกรตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ


สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายพื้นที่ในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100,000 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9,605 ราย 83,494 ไร่ มีสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 แห่ง และมีการกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพด แบ่งเป็น 18 จุด โดยมีเอกชนที่เข้ามารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการฯ จำนวน 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด (ซีพี) บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด บริษัทฮะหลีอะกริเทรด จำกัด และบริษัท ก.พาณิชย์ จำกัด เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ สหกรณ์ที่เป็นจุดรวบรวมผลผลิต บริษัทเอกชนที่รับซื้อและเกษตรกรผู้ปลูกผลผลิตได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม และอำนวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯได้มีแหล่งรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งเพาะปลูก และรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์

Facebook Comments