เทศบาลนครอุบลฯรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

เทศบาลนครอุบลราชธานี รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง   

 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กลุ่ม อสม. กรรมการชุมชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี และเพื่อรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง   พร้อมแจกแผ่นพับวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ

 

 

ในการนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอความร่วมมือกับประชาชนทุกครัวเรือนได้ปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป ได้แก่ 1. ป ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้ง เพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 2. ป เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 3. ป ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ 4. ป ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย และ 5. ป ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย

 

Facebook Comments