เกษตร จ.อุบลฯ อบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ( ศพก.) เครือข่าย 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) เครือข่าย

 

 

นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิด การจัดอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) เครือข่าย  ที่อาคารเกษตรตุ้มโฮม 2557  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายกมล  โสพัฒน์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วยเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก. รวม 250  ราย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

 

การอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. )เครือข่าย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.ทั้ง 25 ศูนย์จาก 25 อำเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร  เทคนิคการพูด  และการนำเสนอ สามารถนำไปใช้ในการทำงานของ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรของชุมชน

 

 

กิจกรรมประกอบด้วย  การบรรยายเรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร  เทคนิคการพูดและการนำเสนอในที่ชุมชน  ,  การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตร  ,  การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร  และการจัดนิทรรศการ  งดการเผาในภาคการเกษตร  การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้วัสดุการเกษตร  การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาเพาะเห็ด  และการรับซื้อเศษวัสดุการเกษตร

 

Facebook Comments