อุบลฯ จับมือ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว ป้องกันไวรัสโคโรน่า

อุบล ฯ จับมือ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว สร้างความเชื่อมั่นป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อย่างเข้มงวด

เผยไม่พบผู้ป่วยแต่อย่างใด
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอสิรินธร นายด่านศุลกากรช่องเม็ก ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจว.อบ  หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและแพทย์ตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่ 10 พร้อมด้วยผู้แทน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว นำโดย ดร.เวียงสี สุภักดี รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก พร้อมด้วยทีมงานระบาดจากแผนกสาธารณสุขแขวง ทีมงานระบาดจากเมืองโพนทอง และด่านควบคุมโรคด่านสากลวังเต่า สปป.ลาว ประชุมเข้มที่ด่านชายแดนช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลฯ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการ การป้องกันโรค ไวรัสโคโรน่า2019เพื่อผนึกกำลังบูรณาการติดตามมาตรการด้านการป้องกัน มาตรการการคัดกรอง และเพิ่มพื้นที่คัดกรอง ได้แก่สนามบิน บขส. จุดผ่านแดนไทย -ลาวและกัมพูชา โดยเฉพาะด่านสากลช่องเม็ก มาตรการคัดกรอง คัดแยกห้องควบคุมโรค ณ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มาตรการสร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น การสื่อสาร มอบให้รองผู้ว่าฯ ,นายอำเภอในพื้นที่ อปท.ทุกแห่ง สถานศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และเพื่อเตรียมความพร้อมในมาตรการต่างๆ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและเฝ้าระวังแต่อย่างใด มีการเตรียมป้องกันควบคุมตามแนวชายแดนไทยลาวกัมพูชาอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะที่ด่านช่องเม็กซึ่งเป็นด่านสากล ซึ่งมีประชาชนเข้าออกวันละ 1600พันคน ในจำนวนืนี้จะมีคนจีนประมาณ 8-9 รายผ่านเข้าออก เพื่อขอต่อวีซ่าประเทศที่3แล้วกลับเข้าไปในสปปล.หรือเดินทางต่อไปที่กทม.เพื่อกลับประเทศจีนหรือเดินทางไปจังหวัดหนองคายเพื่อข้ามกลับสปปลาวที่เวียงจันทุกวัน


อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบให้รองผู้ว่า นายอำเภอ และสสจ. รับผิดชอบพื้นที่เพื่อติดป้องกันอย่างใกล้ชิด และกำหนดประชุมทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์ใน 3 ประเด็นที่สำคัญได้แก่การติดตามฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5 การติดตามสถานการณ์ภัยแล้งโรคที่มากับฤดูแล้งโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งการติดตามควบคุมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ อย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมทั้งได้มอบวัสดุอุปกรณ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ แนะกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปลอดภัยแน่นอน พร้อมออกตรวจพื้นที่คัดกรองจุดผ่านแดนสากลช่องเม็ก และนำข้าราชการพ่อค้า ประชาชนทำความสะอาดบริเวณด่านชายแดนไทย-สปป.ลาวที่ช่องเม็กด้วยFacebook Comments