อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  จัดอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่ม 6 ด้าน

 

 

นายกมล โสพัฒน์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer ) กิจกรรม อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ห้องประชุม โรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายไพโรจน์  ศรีทานันท์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

 

 

 

การอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เป็นการคัดเลือกสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่ผ่านการประเมินเป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 40 คน จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม Smart Farmer และ Young Smart Farmer   เพื่อพัฒนากระบวนการกลุ่ม 6 ด้าน ให้กลุ่ม Smart Farmer และ Young  Smart Farmer ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการองค์กร2) ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร 3) ด้านการจัดการผลประโยชน์ของสมาชิก  4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของสมาชิกและองค์กรเกษตรกร  5) ด้านการให้ความสำคัญกับชุมชน 6) ด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจ และเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่ม Smart Farmer และกลุ่ม Young Smart Farmer

 

 

 

การดำเนินงานการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ให้ความรู้ด้าน “การพัฒนากระบวนการกลุ่ม 6 ด้าน” และ “การเขียนแผนเชิงธุรกิจ” ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงในบริหารงานกลุ่มองค์กรของตนเอง จนมีความเข้มแข็งและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรในอำเภอตลอดทั้งบุคคลอื่นที่มีความสนใจในการจัดการกลุ่มต่อไป

Facebook Comments