การยาสูบแห่งประเทศไทย ตั้งศูนย์แจ้งเบาะแสบุหรี่ผิดกฎหมาย

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานข้อมูล รับแจ้งเบาะแส แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบุหรี่ผิดกฎหมาย

 

 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี

โดยการยาสูบแห่งประเทศไทย  ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่    สรรพสามิต ศุลกากร ตำรวจ ทหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้านขายส่งยาสูบในพื้นที่ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย ประชุมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานข้อมูล รับแจ้งเบาะแส แก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบุหรี่ผิดกฎหมาย ตลอดจนความร่วมมือในการบูรณาการ การป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฏหมายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผน อำนวยการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องต่าง ๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการกำกับดูแลบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย กล่าวว่า ทั้งนี้ เนื่องจากที่มีการปรับราคาบุหรี่ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้บุหรี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีราคาจำหน่ายสูงมากขึ้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้มีการลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมาย ทั้งบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของการยาสูบแห่งประเทศไทย และบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย ที่มีราคาถูกเพียงซองละ 20-25 บาท ซึ่งพบว่าแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำเป็นกระบวนการรายใหญ่และกองทัพมด มีการลักลอบจำหน่ายหลายช่องทาง ทั้งทางสื่อออนไลน์และขายกระจายไปยังร้านค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจำหน่ายบุหรี่ที่ถูกกฎหมาย ทำให้ยอดจำหน่ายโดยรวมลดลง รัฐสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

 

 

อย่างไรก็ตามด้านการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า การยาสูบแห่งประเทศไทยมีมาตรการดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางแพ่ง และนำคดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายฟอกเงินของ ปปง. เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ด้วย และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย การยาสูบแห่งประเทศไทยมีโครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย โดยการสนับสนุนเงินรางวัลด้านการปราบปรามแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่สามารถจับกุมบุหรี่เป็นกฎหมายได้ โดยประสานงานได้ที่สำนักงานป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย โทรศัพท์ 0-2229-1434-7

 

 

Facebook Comments