สร้างเครือข่าย ในการรู้เท่าทันสื่อ และการติดตามเฝ้าระวังสื่อ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สร้างเครือข่าย ในการรู้เท่าทันสื่อ และการติดตามเฝ้าระวังสื่อ

 

นางวาสนา ภาคสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยรู้ทันพลังสื่อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีอาจารย์สุธัญญา กฤตาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

 

 

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ในการรู้เท่าทันสื่อ และการติดตามเฝ้าระวังสื่อ เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้ทางการผลิตและการเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางต่างๆ สู่คนรอบข้างและสังคมได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ในการรู้เท่าทันสื่อ และการติดตามเฝ้าระวังสื่อ โดยโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีแกนนำผู้สูงอายุเข้ารับการอบรมจาก 4 จังหวัด  ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ จะได้รับองค์ความรู้ รู้จักกลไกการทำงานร่วมกันของเครือข่ายผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้การผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อช่องทางต่างๆที่ถูกต้อง

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เชื่อว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ จะช่วยลดปัญหาการโฆษณาชวนเชื่อ การหลอกลวงผ่านสื่อต่างๆของพื้นที่ได้ จึงขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ให้มากที่สุด

Facebook Comments