สนง.เกษตร จ.อุบลฯ ร่วมกับส่วนราชการ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.ตาลสุม

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอำเภอตาลสุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ถ่ายทอดความรู้และให้บริการพี่น้องเกษตรกรแบบครบวงจร

 

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปล่อยปลา และปลูกต้นรวงผึ้ง มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน,มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 แก่ตัวแทนเกษตรกรอำเภอตาลสุม โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอตาลสุม นายกมล โสพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรอำเภอตาลสุมเข้าร่วมงาน

 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดขึ้นที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ภายในงานกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 16 คลินิก เช่น คลินิกพืช,ดิน,ประมง และคลินิก ปศุสัตว์ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments