สนง.เกษตรอุบลฯ จับเข่าคุยกัน แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่ Smart Farmer ต้นแบบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “Smart Farmer จับเข่าคุยกัน แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่ Smart Farmer ต้นแบบ”ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

นายรัฐธนินท์ อัมมินทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นำเกษตรกร จำนวน 50 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Smart Farmer จับเข่าคุยกัน แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่ Smart Farmer ต้นแบบ”ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางวัชรียา ตรีภพ เกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการ


นายรัฐธนินท์ อัมมินทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผย โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer เป็นอีก 1  นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของเกษตรกร ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทาอาชีพเกษตรกรรมที่ดีขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยมีหลายๆหน่วยงานที่พยายามพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับระดับตนเองจากระดับ Developing Smart Farmer เป็น Smart Farmer เช่นเดียวกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ Smart farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ประจำปี 2562 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ Smart Farmer จำนวน 50 คน มาพบปะ จับเข่าคุยกัน ทั้งในด้านปัญหาที่ตนพบ ที่ตนเจอ และแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จให้กับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรได้รับรู้ รับฟัง เรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตน เพื่อเป็นช่องทางการสร้างเครือข่ายให้กลุ่มเกษตรกรที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ได้มารู้จักกัน สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาตามสิ่งที่เกษตรกรต้องการ

นางวัชรียา ตรีภพ เกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ กล่าวว่า อำเภอสว่างวีระวงศ์ มีทั้งหมด 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน มีอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านละ 1 คน และยังมีเกษตรกรที่เป็น Smart farmer ต้นแบบ ที่สามารถทำการเกษตรและประสบความสำเร็จด้วยตนเอง เกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ เน้นการส่งเสริม และลดการใช้สารเคมี รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต

 

Facebook Comments