วางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์

กรมทางหลวงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง-สี่แยกวนารมย์ ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างต้นพฤษภาคม 2562

วันที่  20 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข 23 (ทางแยกดงอู่ผึ้ง) พร้อมทางคู่ขนาน และทางแยกวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากที่ผ่านมาทางแยกทั้งสองแห่งมีปริมาณรถสะสมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการรองรับการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

โดยการก่อสร้างทางแยกทั้งสองแห่ง เป็นแบบทางลอดและทางยกระดับพร้อมสร้างทางคู่ขนาน ซึ่งจะเริ่มลงมือก่อสร้างในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี (1,080 วัน) หรือเร็วกว่านั้นหากการดำเนินการเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภคในบริเวณรอบโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว ใช้งบประมาณ 798 ล้านบาท โดยมี บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง และมีสำนักงานก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง


โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ แยกดงอู่ผึ้งพร้อมทางคู่ขนานอยู่ในโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 231 (ถนนเลี่ยงเมือง) เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลัก วงแหวนรอบที่ 1 ของตัวเมืองอุบลราชธานี ดำเนินการก่อสร้างระหว่าง กม.0+100 – กม.4+160 ระยะทาง 4.060 กิโลเมตร

รูปแบบการก่อสร้าง ประกอบด้วย ทางลอดจุดตัดทางหลวง ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างทางขนานและขยายความกว้างผิวจราจรเดิม งานปรับปรุงผิวจราจรเดิม ทั้งด้านซ้ายและขวาทาง ผิวทางชนิด Concrete Pavement และ Asphalt Concrete  งานวางท่อระบายน้ำ งานปูทางเดินเท้า งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร และงานอื่น ๆ กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมือง ตำบลอุบลราชธานี ตำบลแจระแม ตำบลขามใหญ่ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกดงอู่ผึ้ง และทางแยกวนารมย์ จุดตัดทางแยกที่มีปริมาณรถสะสมจำนวนมาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

 

 

 

Facebook Comments