ร.ร.อุบลวิทยาคม ร.ร.ต้นแบบแนวคิดมอนเตสซอรี่

โรงเรียนอุบลวิทยาคม   โรงเรียนต้นแบบแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) แห่งแรกในอีสานใต้  อบรมบุคลากรพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0

ที่ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ดร.พีระ  รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย:กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) ระดับปฐมวัย อายุ 3-6 ปี ประจำปี งบประมาณ 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ให้มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   อุบลราชธานี นำ คณะผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม กว่า 100 คน


รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า พัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยถือเป็นช่วงสำคัญที่มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วคิดเป็น ร้อยละ 80 ของการพัฒนาในช่วงระดับปฐม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนี้ขึ้น และโรงเรียนอุบลวิทยาคมรับหน้าที่เป็นโรงเรียนต้นแบบในการอบรมบุคลากรการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Facebook Comments