รวมข่าวเด่นอุบลฯ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563

1.เทศบาลนคร อุบลราชธานี ปฏิบัติภารกิจประจำวัน ออกพื้นที่ เร่งขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดเปิดทางน้ำเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ออกดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ และใช้รถดูดโคลน กำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ เพื่อทำให้ระบบระบายน้ำ สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกหนักทั้งนี้การลอกท่อระบายน้ำ ทางสำนักการช่าง มีการดำเนินการเป็นประจำและต่อเนื่องในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครอุบราชธานี

Cr.ภาพ : หัวหน้าวรวิทย์

Pr.04 ขนิษฐวดี

2.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเทศบาลนครอุบลราชธานี ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนภาคส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2563 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2563 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

Cr.ภาพ/ข่าว Pr.09 อิศร หิรัญธนกุล

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

3.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่ากองทุนฯ มีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตา ของแต่ละสถานศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2563 ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืมประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 590,000 ราย และขยายเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามได้ที่ [email protected]กยศ. หรือโทร. 0 2016 4888

Cr.Website : www.thaigov.go.th

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดให้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แก่ พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ ครั้งนี้ เป็นการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต่อเป็นวาระที่สอง โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทั้ง ๔ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยึดหลักธรรมภิบาล การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ใช้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถจัดการศึกษาและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นชุมชน สมดังปณิธาณ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ต่อไป

Cr.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

5.นายวิรุจวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีกิจกรรมการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกร จำนวน 90 ราย ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จำนวน 133 ตัว เป็นโค 57 ตัว กระบือ 76 ตัว และการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพศเมีย จำนวนทั้งสิ้น 60 ตัว มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคาร โค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง โดยการเช่าหรือเช่าซื้อ หรือให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิตเพิ่มผลผลิตและเป็นกรรมสิทธิ์ในโค-กระบือตลอดจนเพื่อสงวนชีวิตโคกระบือให้มีชีวิตยืนยาว สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติอีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

6.ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย เปิดห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

เว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

Cr. GuideUbon ไกด์อุบล

7.สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย

“กษ”กิจการกำไรดี เกษมศรีทวีคูณ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ห้องทับทิม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์

Cr. GuideUbon ไกด์อุบล

8.ต้อนรับวันแม่ในเดือนสิงหาคมนี้ กับงาน ” ของดี ของเด่น สกลนคร ”

1-9 สิงหาคม 2563 ณ ลาน Event Hall ชั้น 1

🐄 #โคขุนโพนยางคำ จ.สกลนคร 🍚 #ข้าวฮาง เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีชื่อเสียงของชนเผ่าภูไท สกลนคร

🍇 #หมากเม่า เป็นทรัพยากรชีวภาพประจำท้องถิ่นของ จ.สกลนคร 👕 #ผ้าย้อมคราม นับเป็นของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนาน เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า “ผ้าผิวสวย”

Cr.สุนีย์ทาวเวอร์

9.ที่สุดแห่งความงาม กับงานแสดงสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหม กับ “Women Fabric” บอกเล่าหัตถศิลป์ ผ่านผ้าทอสู่นานาประเทศสากล ให้คุณได้สัมผัสและเลือกซื้อสินค้าผ้าทอที่วิจิตรงดงาม

📅 วันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 63

📍 ที่ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

Cr.centralplazaubonratchathani

10.นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาด รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทายาทพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดม คณะครูอาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนชาวตำบลป่าโมง ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านพระศรีสุระ-กาชาด-ราชสีห์ -พชอ.ยิ้ม ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย หลังที่ 1 ก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ ณ บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 5 บ้านคำกลาง ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ครอบครัวของนายวงทอง  เพิงผา อายุ 60 ปี มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับภรรยาซึ่งมีความพิการทางสายตาและบุตร 3 คน เป็นเด็กเล็กอยู่ สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง

Cr. GuideUbon ไกด์อุบล

Facebook Comments