รวมข่าวเด่นประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

1.สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ นำโดยนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการ​จังหวัด​อุบล​ราชธานี

ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่าน ชม ชิม ช๊อป ผลิตผลผลิตภัณฑ์  ทางการเกษตร สินค้าOTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากชุมชน  เพื่อสร้างรายได้และบรรเทาความเดือดร้อน ผลกระทบจากโควิด-19 ให้กับชุมชน 🎀ทุกวันพุธ เวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณลานด้านในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 📲 โดยวันนี้ จะมีการไลฟ์สดและนำปลานิลแดดเดียวมาจำหน่ายด้วย

Cr.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

2.นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อม นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี , นายนเรต ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แขวงการทางอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างทางลอดดงอู่ผึ้ง เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างดังกล่าว

Cr.ภาพ : วิภารัตน์ ชัยชนะ#pr05 สุธีลาพรทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

3.สภ.เขมราฐ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สาโรจน์ รอดมณี ผกก.สภ.เขมราฐ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน  ที่กำลังลำบาก ในช่วงวิกฤต โควิด-๑๙ จึงได้จัดทำ “ตู้ปันสุข สภ.เขมราฐ”เพื่อแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้จัดสิ่งของอุปโภคบริโภคไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ติดตั้งไว้บริเวณด้านข้างอาคารที่ทำการ สภ.เขมราฐ  จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีหรืออยากแบ่งปัน สามารถแวะมาเติม อาหาร น้ำดื่ม เครื่องใช้ที่จำเป็น ใส่ใน “ตู้ปันสุข สภ.เขมราฐ” ได้ ส่วนผู้ที่มาหยิบ หยิบไปแต่พอดี “ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”

Cr.สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ

4.ณ ตู้ ”แบ่งปัน เป็นสุข” หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (1) เป็นประธานนำคณะตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี ทำกิจกรรมเติมอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นใส่ตู้ “แบ่งปัน เป็นสุข” เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนผู้มีกำลังทรัพย์

อยากแบ่งปันมาร่วมกิจกรรมแบ่งปันใส่ตู้ปันสุขที่กระจายตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด

 Cr.ป.ยิ้ม

5.นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีเมืองใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในการออกหน่วยบริการโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอศรีเมืองใหม่ เพื่อเป็นการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการเลือดไปรักษาจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆโดยมีประชาชน แสดงความจำนงเพื่อบริจาคโลหิต จำนวน  380 คน ได้โลหิตจำนวน 248 ยูนิต ซึ่งการรับบริจาคครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อนึ่งได้จัดทำข้าวกล่อง/ข้าวห่อ ขนมและน้ำดื่ม จากครัวคนอุบลฯ ของอำเภอ แจกจ่ายผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 380 ชุด

Cr.อำเภอศรีเมืองใหม่

6.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี บริเวณบึงหนองขอน บ้านหนองช้าง หมู่ที่ ๗ ต.หนองขอน  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ก่อนนัดหมายประชุมคณะทำงานฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อไป

Cr.สุรัตน์ สิงห์พัฒน์

7.สภ.โขงเจียม ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุเอก ฉินธนทรัพย์  ผกก.สภ.โขงเจียม มอบนโยบายและเน้นย้ำ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการจัดทำ “เศรษฐกิจพอเพียงตำรวจภูธรภาค ๓” สู้วิกฤติ​ covid-๑๙ ในเขตพื้นที่ภายใน สภ.โขงเจียม ประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น กระเพรา ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงกบเป็นต้น เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

cx.สถานีตำรวจโขงเจียม

8.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดให้มีการประชุมคณบดี  รองคณบดี  เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายละเอียด “โครงการการพัฒนาเพื่อพลิกโฉม (Reinvent) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)” และการดำเนินงาน “โครงการราชภัฏอาสา พัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓”  ในการจัดทำข้อเสนอและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง โดยมี รศ.ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ เป็นประธาน ณ ห้องโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ

Cr.งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

9.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Web Conference จำนวน ๒๕ อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเน้นย้ำมาตรการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์การแพร่เชื้อฯ รายวัน โดยจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีการแพร่ระบาดเชื้อโรคฯ เป็นเวลาติดต่อกัน ๔๓ วัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Cr.สุรัตน์ สิงห์พัฒน์

10.เช็กสิทธิ์และวันรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ได้แล้ว

หลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบแรกไปแล้วในวันที่ 15 พ.ค. 63 ในวันนี้ทาง ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมอีกครั้ง หากเกษตรกรท่านใดต้องการทราบสิทธิ์และวันในการรับโอนเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามลิ้งค์นี้ได้เลย

Cr. NBTPRD2/

 

Facebook Comments