รณรงค์ส่งเสริมความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รณรงค์ส่งเสริมความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตสุขภาพที่ 10

 

 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เลือกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินงาน  รณรงค์ส่งเสริมความรอบรู้ในการเฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตสุขภาพที่ 10 ที่  โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับสถานสถานศึกษาทุกสังกัดในเขตสุขภาพที่ 10

 

 

ด้านนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์อนามัยที่ 10 ในฐานะหน่วยงานของกรมอนามัย ก็ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของทุกจังหวัด ในการเข้าไปร่วมประเมินสถานการณ์ ความพร้อม และการเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน

 

 

นายมีเกียรติ  นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล กล่าวว่า ปัจจุบัน  โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล มีความตระหนักอยู่เสมอว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร  การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียน  ครูและบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งบริบทของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลมีความพิเศษกว่าโรงเรียนทั่วไปคือ นักเรียนของเราเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ออทิสติกและเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้  โรงเรียนจึงได้มีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานสถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด-19 ของกรมอนามัย  โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติ

 

 

ดร.นริศ  เชื้ออ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญนั้น  ได้ยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่ การวัดไข้  ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล์  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร  ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วมและลดความแออัดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก  ซึ่งโรงเรียนของเราได้นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติและจะต้องปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด-19

 

 

Facebook Comments