ม.อุบลฯ เปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 10 วัน 10 คืน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563” 10 วัน 10 คืน อย่างเป็นทางการ
ภายใต้แนวคิด “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิด “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรดีเด่นของหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกและ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อบริการและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้สังคมและชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรต่อพัฒนาความอยู่ดีกินดีของคนในชาติและพัฒนาความมั่นคงของประเทศอันจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ และทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนภาคเอกชนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพต่อไป


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดจัดขึ้นภายในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจากภาครัฐและเอกชน เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานให้แก่เกษตรกร การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ และสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ ประกอบด้วย นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่าน ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 7 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ได้ที่ ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีFacebook Comments