ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดงานวันชาติไทย 2562 เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่นราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในงาน “วันชาติไทย” ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ “พ่อดีเด่นราชภัฏ”  จำนวน 18 คน จาก 6 ประเภท

 

 

ที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวคำน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  และวันชาติไทย พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่ “พ่อดีเด่นราชภัฏ” ประจำปี 2562   ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สโมสรนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หน่วยงานระดับสำนักและคณะ สภาคณาจารย์และข้าราชการ สมาคมศิษย์เก่าเทา-ชมพู ชมรมข้าราชการบำนาญ และพ่อดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธี

 

 

สำหรับงานวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ ได้คัดเลือก “พ่อดีเด่นราชภัฏ” จำนวน 18 คน จาก 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทพ่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ, ประเภทพ่อที่เป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยฯ, ประเภทพ่อที่เป็นพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ, ประเภทพ่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ, ประเภทพ่อของพนักงานในมหาวิทยาลัยฯ และประเภทพ่อที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกล้วนเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา

 

Facebook Comments