มอบกระบือให้กับกําลังพล โครงการไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ

อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก มอบกระบือให้กับกําลังพล ตามโครงการไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา

 

 

พลเอก วิชิต  ยาทิพย์  อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พลตรี รณกร ปานกุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  ร่วมพิธีมอบกระบือให้กับกําลังพล

 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับสมาชิกทหารกองหนุน/ ที่ประกอบอาชีพด้าน การเกษตรกรรม/ เพิ่ม ศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น/ นอกเหนือจากใช้บริโภคและยังเหลือไว้จําหน่าย ส่งเสริมและอนุรักษ์กระบือไทย/ ให้อยู่กับสังคมไทย และจรรโลง วัฒนธรรม/การใช้กระบือทําการเกษตร/ ให้คงอยู่กับสังคมชนบทตลอดไป  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/ อันเนื่องมาจากพระราชดําริปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง/ ซึ่งราษฎรในพื้นที่ดําเนินการอยู่ให้มีประสิทธิภาพ/ และ ประสิทธิผลสูงขึ้น ประการสุดท้าย/ เป็นเรื่องสําคัญยิ่ง/ คือ เป็นการแสดงออกความรัก/ เทิดทูน และจงรักภักดี อย่างสูงยิ่ง/ ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า/ กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ ที่ปวงประชาชนทุกหมู่เหล่า/ ร่วมกันปฏิบัติใน ทุกวาระ/ โอกาสที่จะสามารถทําได้

 

 

 

หน่วยมณฑลทหารบกที่ 22 / กรมทหารราบที่ 6 / และหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี/ ตลอดจนอดีต รองผู้บัญชาการทหารบกและคณะ/ จึงได้พร้อมใจกันดําเนินโครงการไถ่ชีวิตกระบือ/ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพิจารณามอบกระบือให้กับกําลังพลของหน่วย/ สมาชิกสมาคมทหารกองหนุน/ สมาชิกทหารผ่านศึก/ ทหารกองประจําการของหน่วยทหารในพื้นที่/ และสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 22  และหน่วยขึ้นตรง/ จํานวน 23 ตัว  กรมทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรง/ พร้อมด้วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 / จํานวน 44 ตัว  กรมทหารพรานที่ 23 / จํานวน 6 ตัว  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ/ จํานวน 6 ตัว กระบือร่วมพิธีจากอําเภอเขื่องใน จํานวน 5 ตัว รวมกระบือที่มอบให้ทั้งสิ้น 84 ตัว/ คิดเป็นมูลค่า 2,520,000 บาท/ การควบคุมดูแลกระบือ/ จํานวน 84 ตัว/ จะมีคณะกรรมการดําเนินดูแล/ ติดตาม และประเมินผลตลอดเวลา/ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/ ของโครงการอย่างเป็น รูปธรรมอย่างแท้จริง/ และมีประสิทธิภาพ/ นอกจากผู้รับมอบกระบือในวันนี้/ ทุกคนจะต้องลงนามในสัญญาข้อตกลง/ ตามที่คณะกรรมการกําหนด/ เพื่อให้เป็น แนวทางเดียวกัน ในการดูแลอนุรักษ์กระบือไทยของโครงการฯ ต่อไป

 

 

 

 

 

Facebook Comments