ปิดโรงพยาบาลสนาม พร้อมมอบเกียรติบัตรบุคลากรด้านการสาธารณสุข  

จังหวัดอุบลราชธานี ปิดโรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรด้านการสาธารณสุข

 

 

ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษาฯ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานปิดโรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรด้านการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้สละเวลา ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวอุบลราชธานี ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

 

ในโอกาสนี้ นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลสนาม อุบลราชธานี ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการ สั่งการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

จังหวัดอุบลราชธานีจึงให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม2563 ที่ผ่านมา นับถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลสนาม เปิดดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 93 วันมีผู้มาใช้บริการ เป็นผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีภาวะติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรค 400 คน ผู้ป่วยนอก 800 ราย ผู้ป่วยใน  100 ราย ทุกราย ผลการตรวจ PCR เป็น ลบ ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 13 ราย ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการทรุดลง หรือเกิดภาวะแทรกซ้อน และด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลสนาม รวมไปถึงภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้คลี่คลายลง และกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้  คณะผู้บริหารจะร่วมกันพิจารณา  เพื่อใช้สถานที่  ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุดต่อไป

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments