ปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ญาติรอรับด้วยความปลื้มปิติ 

มณฑลทหารบกที่ 22 จัดพิธีปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ญาติรอรับลูกหลานกลับบ้านด้วยความปลื้มปิติ 

ที่ สนามฝึก กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี   พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  เป็นประธานปิดการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 ซึ่งหน่วยฝึก ร้อย มทบ. 22 ได้ดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกครบตามหลักสูตร และการฝึกได้เสร็จสิ้นลงแล้วสรุปผลการตรวจสอบการฝึกในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยมีผลการฝึกแต่ละวิชาเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก

 

 

ผลการฝึกดังกล่าว เกิดจากการที่ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจรับการฝึกเป็นอย่างดี รวมทั้งความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ของผู้ฝึก ครูฝึก และครูทหารใหม่ทุกนาย จนทำให้การฝึกบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบก และทำให้ทหารใหม่เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ยึดมั่นศรัทธา และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความพร้อมที่จะรับการฝึกในขั้นที่สูงขึ้นต่อไป และพร้อมปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ในโครงการฝึกที่ผ่านมา มีกำลังพลทั้งครูฝึก ทหารใหม่ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำการฝึก และรับการฝึกอย่างดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลดังกล่าว จึงได้มีการมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพล จำนวน 5 นาย ประกอบด้วย ครูนายสิบดีเด่น ครูทหารใหม่ดีเด่น ผู้มีคุณลักษณะผู้นำทางทหารดีเด่น ผู้มีคุณลักษณะทางทหารดีเด่น และพลทหารที่มีผลการยิงปืนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

 

พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 กล่าวว่า การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1  การฝึกทหารใหม่ตามหลักสูตรของกองทัพบกที่ผ่านมาจำนวน 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเพียงการฝึกพื้นฐานในขั้นต้น เพื่อปูพื้นฐานการเป็นทหารทุกเหล่าของกองทัพบกเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ ทหารใหม่ยังจะต้องทำการฝึกในหลักสูตรที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ให้มากขึ้น พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ สิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับการเป็นทหาร จะต้องยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด คือการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความรัก ความสามัคคีในหมู่ มีความเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนกับคนทั่วไป และทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นต่อกองทัพบก รวมทั้งเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ซึ่งการเข้ามารับใช้ชาติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนับว่าทหารใหม่ทุกนายได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อย่างเช่น บรรพบุรุษไทยที่ได้ปฏิบัติมาแล้วในอดีตซึ่งเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

 

 

ภายในพิธีมีการแสดงของทหารให้ญาติที่มาพบได้ชมความพร้อมเพียงของการฝึกฝน  จากนั้นทหารใหม่ได้ร่วมรับประทานอาหารกับญาติ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ทหารใหม่และบรรดาญาติ ก่อนที่บรรดาพ่อแม่และญาติๆได้รับน้องๆ ทหารกลับบ้านด้วยความดีใจ

 

Facebook Comments