สิทธิบัตรทอง รักษาโควิด-19 ฟรี มีผลบังคับใช้ 3 เม.ย. 2563

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕’๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิ
จะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) และมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตันไป
ข้อ ๓ ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข
ที่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ, ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ด มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Facebook Comments