จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2562

จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2562

ที่ห้างสุนีย์ทาวเวอร์  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  นายวิรุจ  วิชัยบุญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานงาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด  “สังคมผู้สูงอายุไร้ความรุนแรง” และรวมพลังครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  และครอบครัว สร้างความเอื้ออาทร และความผูกพันระหว่างเด็ก เยาวชน  และคนทุกวัย  ลดการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกรูปแบบ  ด้วยการแสดงความเคารพผู้ให้เกียรติสูงอายุ  ผ่านการแสดงท่าทาง  ด้วยการ ก้ม กราบ กอด

โดยมีผู้เช้าร่วมกิจกรรม   ประกอบด้วย  ชมรมผู้สูงอายุ ประชาชน องค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ  และด้านครอบครัว   ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน   เครือข่ายอาสาสมัตรชาวต่างชาติ  เข้าร่วมงานและมีกิจกรรม มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่  บุคคล องค์กร ที่มีผลงานดีเด่น ด้านผู้สูงอายุ  และครอบครัว  การแสดงดนตรี ศิลปะ ของผู้สูงอายุ  เครือข่ายผู้สูงอายุ  และกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ.

Facebook Comments