งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 กระตุ้นเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย ศพก.ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่

 

การจัดงานวันนี้ มีเกษตรกรจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีทั้ง 10 ตำบล มาร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ และการบริการการเกษตร จำนวน 100 คน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้โดยใช้สถานีเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ได้แก่ สถานีที่ 1 เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง (บ่อน้ำต้นแบบ) สถานีที่ 2 เรื่อง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (การอนุรักษ์ดินและน้ำ) สถานีที่ 3 เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต (ปุ๋ยหมัก, แหนแดงและการผลิตอาหาร สัตว์ใช้เอง เครื่องหยอดเมล็ดข้าวพ่วงกับไถ) สถานีที่ 4 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว (นาดำร่วมกับการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา) สถานีที่ 5 เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) สถานีที่ 6 เรื่อง บัญชีครัวเรือน/บัญชีฟาร์ม

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ รณรงค์การลดการเผาในภาคการเกษตร, Application ฟาร์มดี รวมกับกระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส, การเลี้ยงหมูและการเลี้ยงไก่, การจัดทำบัญชีครัวเรือน, การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์, การแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว, การบริหารจัดการน้ำ, การเข้าถึงแหล่งเงินทุน, การสาธิตการหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องจักรกลเกษตร และการพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ การแสดงและจำหน่ายสินค้า ได้แก่ กลุ่มองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตร

 

สำหรับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย ศพก.ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีสินค้าหลักในการพัฒนา คือ ข้าว โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา ประกอบด้วย ลดต้นทุนการผลิต จากค่าเฉลี่ย 4,350 บาท ต่อไร่ ให้เหลือ 3,500 บาทต่อไร่ ลดลง 850 บาท เพิ่มผลผลิตต่อไร่ จาก 420 ก.ก./ไร่ ให้เป็น 480 ก.ก./ไร่ เพิ่มขึ้น 60 ก.ก./ไร่ นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต การบริการข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน

Facebook Comments