งานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ  

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่  งานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตรคุณภาพ   ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่  27 สิงหาคม 2562  ที่บริเวณลานขวัญเมือง

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  ที่บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งขึ้นตั้งแต่วันที่  22 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่  27 สิงหาคม 2562

 

 

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย  การสัมมนาวิชาการ /การฝึกอบรม การศึกษาดูงานด้านการตลาด นิทรรศการสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 100 ร้านค้า  จากจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร  จังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลนครอุบลราชธานี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่  4  จังหวัด

 

 

สำหรับงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรคุณภาพ  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มและองค์กร  สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ   ของกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

 

 

Facebook Comments