คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นำอาจารย์ เจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลขามใหญ่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุระเจตน์  อ่อนฤทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดเผย โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งตามพระราโชบายฯได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง   ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการฯเพื่อหาแนวทางกิจกรรมร่วมกันแก้ไขปัญหาตามบริบทของสังคม โดยใช้หลักพื้นฐานทางวิชาการร่วมกันกับหลักการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มสตรี และครอบครัว ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ ที่สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งเป็นที่รับความนิยมในบรรดาแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป เพราะเป็นงานอดิเรกที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต งานประเภทนี้จะกลายเป็นที่รู้จักและมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดที่กว้างขึ้น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ในครั้งนี้ เป็นงานฝีมือพื้นฐาน ที่ผู้จัดโครงการหวังว่าจะเป็นการปลูกกระแสงานฝีมือของกลุ่มสตรี และหลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ทุกท่านจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือสูงงานอดิเรกที่สร้างรายได้ต่อตนเองและครอบครัว

Facebook Comments