กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รุกภาคอีสาน จัดเวทีเสวนา

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รุกภาคอีสาน จัดเวทีเสวนา “การนำเสนอโครงการให้น่าสนใจ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์”
นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กองทันพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็ก และเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน
สำหรับการจัดเวทีสนทนาระดับภูมิภาค หัวข้อเรื่อง “การนำเสนอโครงการให้น่าสนใจ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์” กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นการสร้างความเข้าใจและเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
ทั้งนี้ มีการจัดเวทีเสวนาการขอรับทุนสนับสนุน โดยมีคุณลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ดร.ตรี บุญเจือ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กสทช. เป็นวิทยากร โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับทุนการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีประเด็นในการให้การสนับสนุนเงินเชิงยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่ การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ การรับมือกับข่าวปลอม การขาดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนกลุ่มต่างๆ ปัญหาเด็กติดเกมและการพนันออนไลน์ และการสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ
Facebook Comments