กศน.อุบลฯ จัดแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”

กศน.อุบลฯ จัดแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้“อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการจัดแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ “อุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน”   จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562  ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า OTOP Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งนำเสนอนวัตกรรม รูปแบบ วิธีการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน จาก กศน.อำเภอทั้ง 25 อำเภอ และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการอ่านและเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนและเพิ่มอัตราการอ่านของนักศึกษารวมทั้งผู้รับบริการจากกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี

 

นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี  มีนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่าน มุ่งเน้นให้มีการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสังคม แห่งการอ่านและเรียนรู้ให้บุคคล ชุมชนและสังคมมีลักษณะเป็นเมือง  และได้ร่วมจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2552  เป็นตันมา โดยส่งเสริมให้ เด็ก และเยาวชนเห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ ผ่านการอ่าน จากสื่อ หนังสือสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ

 

ทั้งนี้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน มาจากคิดค้นพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านจากนโยบายในการส่งเสริมการอ่านของรัฐบาลโดยออกแบบนวัตกรรมออกมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและสิ่งเร้า ที่ทำให้เกิดกระบวนการที่จะสร้างโอกาสในการอ่านไปสู่ประชาชน แม้ว่าในยุคนี้จะมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม แต่การอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือจริง ๆ ยังคงมีความสำคัญและคลาสสิคการใช้ภาษาไทยที่สละสลวยและถูกต้องยังคงเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูด ในการส่งเสริมการอ่านของสำนักงาน กศน. มุ่งเน้นไปที่วิธีการและกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงผู้รับบริการและประชาชน ประกอบกับสื่อที่มีความสอดคล้อง ผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่จะเข้าถึง ไม่ว่าจะเป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ หรือกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น

 

 

Facebook Comments