Kick off “ทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
จัดกิจกรรม “จิตอาสาฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน”

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นประธานในพิธี Kick off กิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ”  มีดร.กมล ตรรกบุตร ประธานมูลนิธิช่างไทยใจอาสา ร่วมในพิธี ณ อาคารหอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ลงพื้นที่ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 28 กันยายน 2562 บ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 200 หลังคาเรือน วันที่ 29 กันยายน 2562 บ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 411 หลังคาเรือน โดยจะดำเนินการในพื้นที่ประสบภัยอื่นๆ อีก 7,000 หลังคาเรือน เพื่อปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

 

 

 

บุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมฯครั้งนี้ ประกอบด้วย
– ชมรมวิศวกร , ชมรมนักเรียนช่าง , พนักงานช่าง , ลูกจ้างแก้ไฟ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– “มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา” และ ภาคีเครือข่าย
– นักศึกษาช่างไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ,
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ,  วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
และสถาบันอาชีวศึกษาอีกหลายสถาบัน
– ช่างอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโครงการ “1 ตำบล
1 ช่างไฟฟ้า”

 

นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้
–  สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
–  ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
–  ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน

 

สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments