เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน

พ่อเมืองอุบลฯ เปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน เชื่อมวัฒนธรรม ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำ 4 แผ่นดิน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน 2562 โดยมีการจัดงานเริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปจนถึงทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

โดยมีผู้แทนจาก แขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สปป.ลาว, ผู้แทนจากจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา และสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ส่วนราชการและท้องถิ่นร่วมในพิธีเปิดงาน
การจัดงานดังกล่าว เพื่อพัฒนาการท่องเทียวและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

Facebook Comments