งาน “เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน ปี 2019”

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน”เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน ปี 2019″

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน”เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน ปี 2019″

ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ม.ราชภัฏอุบลราชธานี  สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงาน”เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีน ปี 2019″    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต ฉัตรวิริวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน สำหรับกิจกรรมมีการเดินแบบการกล่าวอวยพรตรุษจีนและการแสดงจากน้องนักเรียน กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ และซุ้มสาธิตศิลปวัฒนธรรมจีน เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษาผ่านรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียนและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมจีนไปยังสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาและในภาคธุรกิจเอกชนทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของภาษาจีนและศิลปวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น

ในการนี้สาขาวิชาภาษาจีนจึงดำเนินการจัดกิจกรรม “เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมจีนปี 2019” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน  เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความรู้และความสามารถทั้งในด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมจีน เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปี 2019  และเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาจีนทั้งในแง่มุมเชิงวิชาการและการให้บริการวิชาการชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

Facebook Comments