อุบลฯ มอบอาคาร ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด มอบอาคารส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ ให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมคณะ ร่วมมอบ อาคารกิจกรรมสหกรณ์ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านดงตาหวาน


เพื่อให้นักเรียนได้ใช้อาคารในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีพันตำรวจโท สุระสิทธิ์ สกุลพานิช รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 หน่วยงานราชการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมกิจกรรม สหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครู ได้เรียนรู้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการของสหกรณ์ เรียนรู้การบันทึกบัญชีรายรับ – รายจ่าย การบันทึกรายงานการประชุม ที่ถูกต้อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และได้ประสบการณ์จากการศึกษาการดำเนินงานของสหกรณ์ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีจำนวนนักเรียน 70 คนและครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 รายโดยมีร้อยตำรวจหญิง สุธาสินี เสริมสุข ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ขอบคุณข้อมูลจาก : สุธน ประกอบพร/อุบลราชธานี วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

Facebook Comments