ร.ร.อุบลวิทยาคม อบรมพัฒนาครูแนะแนว

ร.ร.อุบลวิทยาคม อบรมพัฒนาครูแนะแนว

โรงเรียนอุบลวิทยาคม  อบรมพัฒนาครูแนะแนว โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ในทุกๆด้าน มุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน

นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม  นำคณะครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนอุบลวิทยาคม   เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนอุบลวิทยาคม  ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม  โดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายขวัญเรือน​  แสบงบาล​  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต​ 1 เป็นประธานการอบรม

สำหรับการจัดการอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูแนะแนวโรงเรียนอุบลวิทยาคม  เนื่องจากโรงเรียนอุบลวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการแนะแนว เนื่องจากการแนะแนวมีจุดมุ่งหมายและหลักการที่ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การช่วยให้เยาวชนของชาติ เป็นผู้ที่คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ในทุกๆด้าน มุ่งสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  จากหลักการและความสำคัญดังกล่าว  โรงเรียนอุบลวิทยาคม จึ่งได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนอุบลวิทยาคม จำนวน  100 คน

การอบรมครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่าน รศ. ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้มีประสบการวิชาชีพ ตำแหน่งนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย  นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็น วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

Facebook Comments