ร.ร.อุบลวิทยาคม สร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน

โรงเรียนอุบลวิทยาคม ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

นายสุริยะ พุทธิผล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ที่ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม นำคณะครู – อาจารย์ จำนวน 48 คน และนักเรียนจำนวน 295 คน เข้ารับการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

 

เนื่องจากกระแสสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา ในด้านต่างๆได้เกิดขึ้นมากมายในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่เน้นความสำคัญ  ไปในด้านวัตถุและด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมเปลี่ยนไป เป็นต่างพึ่งตนเอง เห็นแก่ตัวมากขึ้น เพื่อเป็นการลดปัญหาต่างๆในสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน เยาวชน โรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้เห็นความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว และมีความเชื่อว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนและเยาวชนได้ จึงได้จัดทำอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมขึ้น   ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากพระเดชพระคุณเจ้ามหาเสถียร สวณนฐิโต (สะ – วะ – นัน – ทิ – โต) เจ้าอาวาสวัดป่าอุบลแก้ว บ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มาดำเนินการอบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตลอดการอบรม

 

การอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ยังกำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตรงด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียน รัก และเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะครูผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนเชื่อว่า นักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคม จะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พร้อมทั้งตระหนักในความเป็นไทยมีความรู้ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง  มีพลังใจที่เข้มแข็ง  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ

Facebook Comments