ม.อุบลฯ ร่วมกับ สกว. นำร่องโมเดล สู่เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหาร

ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นำร่องอุบลราชธานีโมเดล สู่เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหาร สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร

ที่ ห้องประชุมตลาดเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” และเพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่ หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า จากประกาศแผนนำร่อง “อุบลราชธานีโมเดล” เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ปี เพื่อพัฒนาสู่ “เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหาร” ประกอบกับนโยบายในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี คือ การมุ่งสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ และการเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการเกษตร ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า  “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” และเพื่อให้ก้าวถึงซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานีจำเป็นที่จะต้องสร้างสุขภาวะองค์รวมโดยการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อม จึงจะสามารถนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการยกระดับการพัฒนาจังหวัดดังกล่าว คือ การพัฒนานวัตกรรมตลาดปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลาดมีบทบาทในการกระจายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภค จึงเป็นช่องทางที่สามารถส่งผ่านทั้งความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้ เพื่อสร้างคุณค่าแห่งการเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดอุบลราชธานีให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายในระยะ 20 ปี

ด้านนายประชา  กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ได้กล่าวถึงสถานการณ์และนโยบายในการยกระดับตลาดเทศบาล 3 ให้แก่ผู้ร่วมเวทีชี้แจง ประกอบด้วย ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ ผู้บริหารโครงการวิจัยและทีมนักวิจัย “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” ซึ่งได้นำเสนอกระบวนการทำงานวิจัยประเด็น “การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อการยกระดับความปลอดภัยของอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี


 

 

Facebook Comments