มอบทุนการศึกษานักเรียน 122 ปี อุบลวิทยาคม

โรงเรียนอุบลวิทยาคม มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ในงาน 122 ปี อุบลวิทยาคม พร้อมมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

นายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม นำนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ เข้ารับทุนการศึกษาในงาน 122 ปี อุบลวิทยาคม โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร คูณิรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมสิริจันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม โดยมีคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลวิทยาคม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุบลวิทยาคม สมาคมศิษย์เก่าฯ ครอบครัวบำนาญฯ ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้โรงเรียนอุบลวิทยาคม ได้จัดงาน 122 ปี อุบลวิทยาคม ครบรอบก่อตั้งโรงเรียนอุบลวิทยาคม 122 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพันอันดีงานอย่างยั่งยืนของบุคลากรและผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนอุบลวิทยาคม เป็นสถาบันมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียน ครู และบุคลากรร่วมกับชุมชนมีเครือข่ายการพัฒนา มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและก้าวสู่ความเป็นเลิศ

Facebook Comments