มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมพัฒนาครูผู้สอน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อบรมพัฒนาครูผู้สอน สู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อบรมพัฒนาครูผู้สอน สู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “coding at school powered KidBright” สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  และคณะนักวิจัยจาก เนคเทค และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน “coding at school powered KidBright” รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School project และส่งมอบ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 136 โรงเรียน พร้อมทั้งอบรมพัฒนาครูผู้สอนและตัวแทนโรงเรียนที่เข้ารับ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” จำนวน 272 คน โดยมี ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบบอร์ด KidBright และทีมวิทยากรจากศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ดร.ชัชวิน  นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมวิทยากรตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน โดยใช้สื่อการสอนบอร์ด ฝังตัวสมองกล KidBright เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสร้างกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า โรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่ยังคงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและขาดเครื่องมือการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้เสนอโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งมอบบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อให้คณะครูได้นำไปพัฒนาโครงงานให้แก่นักเรียนต่อไป ซึ่งจะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า

Facebook Comments