ผู้ปกครองชื่นมื่นลูกหลานรับมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาปฐมวัย

นักเรียนปฐมวัย  โรงเรียนอุบลวิทยาคม เข้ารับมอบวุฒิบัตร  จบการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา  2561  โดยมีผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดี

 

โรงเรียนอุบลวิทยาคม  จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย  3 ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561  ที่ห้องประชุมสิริจันโท  โรงเรียนอุบลวิทยาคม  โดยมีนายเฉลิมพล เกตุมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้   มีนักเรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย  3  จำนวน 133 คน


ปัจจุบันโรงเรียนอุบลวิทยาคมเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1   พร้อมกันนี้โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้ผ่านการประเมินเพื่อ รับรางวัลพระราชทานในระดับก่อนประถมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จที่บ่งบอกได้ว่าโรงเรียนอุบลวิทยาคมได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา  เสริมสร้างเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่ง  มีความสุข  และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในขั้นพื้นฐานต่อไป

Facebook Comments