นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส ชมความอ่อนช้อยสวยงาม พิธีรำบายศรีสู่ขวัญ

ชาวฝรั่งเศส  ตื่นตา ตื่นใจ ชื่นชมความอ่อนช้อยสวยงาม  ในการแสดง รำบายศรีสู่ขวัญ  ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี พร้อมร่วมพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ เพื่อเป็นการรับขวัญนักเรียนจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ที่ บริเวณด้านหน้าเสาธง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ภราดา  ดร. ประวัติ  สุทธินนท์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  คณะภราดาเซนต์คาเบรียล  นำนักเรียนจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศฝรั่งเศส ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับคณะ   และเป็นการรับขวัญนักเรียนจากโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ภายในงานมีการแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ  ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการแสดงที่มีความอ่อนช้อยและสวยงาม

การโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี   กำหนดจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาต่างประเทศ  การอยู่ร่วมกัน  การใช้ทักษะชีวิต  ค่านิยม  ตลอดจนวัฒนธรรม  ประเพณี  และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน  โดยจะมีภราดา  คณะครู  และนักเรียนแลกเปลี่ยน รวมจำนวน  26  คน   จากโรงเรียน  Saint Gabriel’s College  (St.Gad’)  เมือง  Saint Laurent sur Sevre  ประเทศฝรั่งเศส  ที่เดินทางมายังประเทศไทย และโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี   เป็นโรงเรียนอันดับที่  10  จาก  17  สถาบันการศึกษาจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2500  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นบริบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  2038  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  185  คน  พนักงาน  62  คน  บริหารงานโดยคณะภราดาเซนต์คาเบรียล  โดยมีภราดา  ดร. ประวัติ  สุทธินนท์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดสอนในหลักสูตรปฐมวัย  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยมีครูชาวต่างประเทศมากกว่า  30  คน  และเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง  ทั้งประเภทอยู่ประจำและไปกลับ  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และทักษะฝีมือ  ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า  มีศักดิ์ศรี  มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย

Facebook Comments