งาน ” 7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี  2562 “

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี   จัดงาน   7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี  2562   สร้างความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน 

 

 

ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี  จำกัด  นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดงาน   7 มิถุนายน  วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  ประจำปี  2562  โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสหกรณ์นักเรียนเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ครู ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ และ เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน

 

 

กิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน  , การประกวดเรียงความสหกรณ์ ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ,การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น , การประกวดครูสหกรณ์ดีเด่น , การประกวดเล่านิทาน เป็นต้น  ซึ่งมีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ของโรงเรียนในสังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ และประชาชนในจังหวัด อุบลราชธานี  กว่า  500คน

 

 

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 และ ได้ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และ ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ขอพระราชทานน้อมนำวันที่ “ 7 มิถุนายน เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ”

 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์นักเรียน โดยมีวัตประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้  การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ในโรงเรียน  ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันจัดให้มีการแสดงผลงานและกิจกรรมด้านสหกรณ์ของโรงเรียนเป็นประจำในวันดังกล่าว ทุก ๆ ปี

Facebook Comments